کد کاربرى
کلمه عبـور
کد امنیتی : کد امنیتی

پنجشنبه     28 / تیر / 1403

                


نیمسال دوم - سال تحصيلي 1403-1402
                     

دانشجویـان گرامـی            

همـراه داشتن تلفـن همـراه(حتی به صورت خاموش) یا هرگونه وسایل الکترونیکی در حـوزه برگزاری آزمـون (ساختمان دفـاع مقـدس) اکیـداً ممنـوع می باشد. لطفاٌ قبل از ورود به حوزه آزمون، تلفن همراه خود را به امانـات دانشگاه تحویل نمایید. با دانشجویانی که این مهم را رعایت ننماینـد مطابق مقـررات انضباطی دانشگاه رفتار خواهـد شـد.شماره دانشجویی


نام مرکز/واحداز تاریختا تاریخ
مرکز اندیمشک 1403/03/01 1403/03/23
مرکز اهواز 1403/03/05 1403/04/02
مرکز دزفول ---------- ----------
مرکز شادگان ---------- ----------